SpelgränserSpelpausSjälvtest

Regler och villkor

REGLER & VILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Allmänna avtalsvillkor för Speltjänsten, senast uppdaterade 19.05.2021.

OBSERVERA:
Läs vänligen noggrant igenom dessa allmänna avtalsvillkor samt Sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du skriver ut handlingarna. De redogör nämligen för de villkor och regler enligt vilka Speltjänsten tillhandahålls samt förklarar på vilket sätt Operatören behandlar och använder dina personuppgifter. Genom att tillgå Speltjänsten på Operatörens webbplats, godkänner du att du blir bunden av dessa avtalsvillkor och sekretesspolicyn, i vid varje tidpunkt eventuellt korrigerad form. DU GODKÄNNER ATT DU, INNAN DU ANVÄNDER NÅGON AV DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ SPELTJÄNSTEN, GIVITS MÖJLIGHET ATT LÄSA IGENOM OCH ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR. Det rekommenderas att du kontrollerar dessa avtalsvillkor varje gång du besöker Speltjänsten. Avtalsvillkoren gäller för alla Spelkunder. Om du önskar förbli obunden av dessa avtalsvillkor och sekretesspolicyn eller om du är yngre än 18 år, får du inte tillgå eller använda Speltjänsten och du skall genast lämna webbplatsen. Vänligen observera att det inom vissa jurisdiktioner inkluderats bindande konsumentbestämmelser i konsumentlagstiftningen. Dessa bestämmelser kan vara relevanta gällande tjänster som erbjuds i enlighet med dessa avtalsvillkor.

1. PARTERNA OCH AVTALET

Paf Multibrand Ltd, (härefter "Operatören”), (organisationsnummer C-75805) med säte på Malta. Operatörens adress är The Bastions Office, No. 2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281, Malta.


Operatören tillhandahåller en personligt anpassad speltjänst för Internetspel tillgänglig för allmänheten via Internet på följande webbsidor www.noaccountcasino.se ; www.noaccountbet.se ; www.prankcasino.se (härefter var för sig “Spelsida”) under tillstånd från svenska Spelinspektionen (härefter “Speltjänsten”).

Spelkunden är en privatperson som har fyllt 18 år och som har registrerat sig och godkänts som spelkund hos Operatören (härefter “Spelkunden”). Användningen av Speltjänsten förutsätter att Spelkunden har gjort en insättning av medel avsedda för spelavgifter/-insatser på Operatörens bankkonto.

Detta avtal reglerar förhållandet mellan Operatören och Spelkunden då Spelkunden använder sig av Speltjänsten (härefter “Avtalet”). Varje gång Spelkunden loggar in på Operatörens Speltjänst på Internet med sina personliga inloggningsuppgifter, bekräftar Spelkunden sin accept av samtliga villkor i detta Avtal samt spelreglerna. Rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överföras på tredje part. Ett spelkonto får till exempel inte överföras från Spelkund till en annan person.

Operatören förbehåller sig rätten att använda underleverantörer.

Ifall det uppstår en konflikt mellan Avtalet och spelreglerna, tillämpas följande prioritetsordning:Spelregler;Avtalet.

Detta Avtal är uppgjort på svenska och översatt till andra språk. Ifall olika språkversioner skiljer sig från varandra, gäller i första hand den svenska versionen. I detta Avtal menas med termen “Speltillfälle” ett enskilt tillfälle då Spelkunden använder sig av Speltjänsten.


2. REGISTRERING SAMT UPPGIFTER OM SPELKUND

2.1 Villkor för registrering
Fysisk person, som har fyllt 18 år och är bosatt i Sverige och har ett bankkonto i Sverige som Operatören har betalningssamarbete med, kan registrera sig som Spelkund hos Operatören.

En fysisk person som är registrerad i det nationella avstägningsregistret Spelpaus.se kan inte registrera sig som Spelkund hos Operatören. Spelkund som befinner sig utanför Sverige ansvarar själv för lagligheten i att använda Speltjänsten från det ställe där kunden befinner sig.

Spelkunden ansvarar dessutom för att han/hon

 • är minst 18 år;
 • äger rättshandlingsförmåga;
 • ej agerar på uppdrag av annan part;
 • ej är beroende av spel;
 • ej deponerar kriminellt eller i övrigt på förbjuden väg anskaffade medel påspelkontot; och
 • ej utövar kriminell verksamhet i anslutning till Operatörens spelkonto.Spelkunden ansvarar för att uppgifterna som fylls i registreringsformuläret avser Spelkunden och garanterar att dessa uppgifter är fullständiga, sanningsenliga och korrekta. Spelkunden skall, för att kunna fullfölja registreringen, verifiera sin identitet med hjälp av BankID. Spelkunden skall på uppmaning av Operatören när som helst under kundförhållandet komplettera uppgifterna.

Spelkunden förbinder sig att meddela Operatören om förändringar i sina person-, kontakt- eller bankuppgifter. Ändrade namnuppgifter och/eller personnummer skall meddelas Operatören skriftligen, övriga uppgifter kan Spelkunden själv ändra på Speltjänsten. Spelkunden får inte använda sig av ett användarnamn eller dylikt smeknamn på Speltjänsten som kan uppfattas som stötande, kränkande eller provocerande av andra. Operatören har rätt att när som helst kräva att ett sådant namn ändras.

Operatören förbehåller sig rätten att begära att Spelkunden styrker sin identitet, ålder, hur Spelkunden finansierar sitt spelande eller andra uppgifter som han/hon har uppgivit, t.ex. genom elektronisk verifiering, kopia av kreditkort, foto, ID-handling och/eller ytterligare information på begäran av Operatören, samt rätten att inhämta, uppdatera och verifiera uppgifterna via tredje part. Operatören förbehåller sig denna rätt under hela kundförhållandet. Spelkunds vägran att rätta sig efter en sådan begäran innebär ett brott mot detta Avtal.

Operatören förbehåller sig rätten att utan angivande av orsak avslå en påbörjad eller upphäva en fullföljd registrering.

2.2 Registrering och användning av personuppgifter
Spelkunden godkänner att uppgifter om Spelkunden registreras och lagras i Operatörens kundregister för Internetspel. Godkännandet innefattar även en rätt för Operatören att använda sådan information som genereras om Spelkunden i enlighet med Sekretesspolicyn för att kunna tillhandahålla en personligt anpassad Speltjänst. Informationen används även för förebyggande och utredning av missbruk och problemsituationer som berör Speltjänsten samt för uppfyllande av Operatörens på lag och myndighetsbeslut baserade förpliktelser gentemot kunder och myndigheter. Operatören förbehåller sig rätten att inhämta, uppdatera och verifiera uppgifter om Spelkunden via tredje part.

2.3 Underrättelser per e-post, sms och på Speltjänsten
Operatören sänder underrättelser rörande kundförhållandet vilket inkluderar meddelanden rörande spelkontot och juridiska meddelanden till den e-postadress som Spelkunden senast har registrerat hos Operatören och/eller genom textmeddelande (sms) till det mobiltelefonnummer som Spelkunden senast registrerat hos Operatören. Underrättelser kan även meddelas på Speltjänsten.

2.4 Sekretess
Operatören behandlar alla kunduppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Operatören delger kunduppgifter endast i enlighet med Sekretesspolicyn och endast till personer med behörighet att behandla personuppgifterna vilka har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

2.5 Inloggningsuppgifter
Inloggning sker via Spelkunds e-legitimering i form av BankID. Spelkunden förbinder sig att förvara Inloggningsuppgifterna som används vid registrering/inloggning på Speltjänsten så att dessa inte kan komma till kännedom för tredje part. Spelkunden är skyldig att omedelbart meddela Operatören vid misstanke om att en obehörig har fått kännedom om Inloggningsuppgifterna.

Operatören förbehåller sig rätten att i sagda situation tillfälligt frysa spelkontot för vidtagande av nödvändiga säkerhetsåtgärder. Operatören ansvarar inte för förlust som orsakats av att Inloggningsuppgifterna har kommit någon tredje part till kännedom. Om Operatören förvägrar registrering annulleras Inloggningsuppgifterna.

3. SPELKONTO

3.1 Användning av spelkonto
Operatören öppnar ett personligt spelkonto för varje registrerad Spelkund. Spelkontot är avsett för administration av Spelkundens spelavgifter/-insatser, Operatörens återbetalningar och vinstutbetalningar samt för debitering av eventuella serviceavgifter. Spelkontot får endast användas för användning av Speltjänsten.

Operatören förbehåller sig rätten att bl.a. på grund av säkerhetsskäl när som helst begränsa Spelkunds inbetalningar till spelkontot.

Registrerat bankkonto eller annan betalningsmetod skall tillhöra Spelkunden personligen och varje specifik bankkonto/betalningsmetod kan endast registreras på ett spelkonto.

Spelkontot får disponeras av Spelkund endast för egen räkning och insatser får endast ske till förmån för Spelkunden själv. Spelkund får under inga omständigheter tillåta att tredje part ges tillgång till Speltjänsten via Spelkundens spelkonto. Varje Spelkund ansvarar för vad som sker på hans/hennes spelkonto. Spelkontot får endast användas för privat bruk. Vid de fall Operatören upptäcker misstanke om att en obehörig har försökt ta sig in på Spelkundens spelkonto meddelas misstanken till Spelkunden genom e-post meddelande.

Operatören förbehåller sig rätten att ta ut avgifter från Spelkunden om spelkontot används eller misstänks användas för något annat ändamål än spel, till exempel men inte begränsat till fall där insättning av medel följs av omedelbart uttag. Misstänkt beteende rapporteras till relevanta myndigheter.

Spelkunden får endast öppna ett (1) spelkonto per Spelsida. Spelkontot fungerar i svenska kronor (SEK).

3.2 Avgifter
Spelkunden ansvarar för samtliga avgifter som banken eventuellt debiterar vid inbetalningar till Operatörens bankkonto eller vid överföringar mellan Spelkundens, externa betalningsförmedlares och Operatörens bankkonton. Spelkunden samtycker till att eventuella transaktionsavgifter och därtill relaterade serviceavgifter direktdebiteras från spelkontot. Överstiger transaktionsavgiften de medel som finns på spelkontot så betalas de kvarvarande medel inte ut till Spelkund.

3.3 Operatörens hantering och redovisning av kundmedel
Medel som deponeras av Spelkunder utgör redovisningsmedel. Operatören avskiljer kundmedlen från sina övriga tillgångar och förvarar dem på bankkonto. Spelkunden godkänner att Operatören förvarar de deponerade medlen tillsammans med andra Spelkunders tillgodohavanden och att separering endast sker i Operatörens elektroniska spelkontobokföring.

3.4 Ränta på kundmedel
Operatören betalar ingen ränta åt Spelkunden på medel som deponerats på Operatörens bankkonto. Operatören betalar ingen ränta på medel som noterats på spelkontot.

3.5 Spelkundens tillgång till på spelkontot noterade medel
På spelkontot noterade medel är tillgängliga för spel under Speltjänstens öppettider (se punkt 5) förutsatt att spelkontot inte är fryst, spärrat eller föremål för avslutning. På begäran av Spelkund överför Operatören det på kundens spelkonto noterade tillgodohavandet, i sin helhet eller delvis, med avdrag för eventuella serviceavgifter och med förbehåll för andra avdrag, till det bankkonto eller annan betalningsmetod som Spelkunden senast registrerat hos Operatören.

Bonuspengar som inte har uppfyllt bonusreglerna utbetalas inte.

Insättningar till och uttag från spelkontot får endast göras till/från Spelkundens eget bankkonto eller annan betalningsmetod som tillhör Spelkunden samt i enlighet med var tid gällande regler om insättningar och uttag.

Spelkund har ingen rätt till på spelkontot noterade medel eller andra innestående rättigheter, förmåner och/eller vinster som anskaffats genom fusk eller övriga brott mot spelreglerna eller avtalsvillkoren, brottslig handling, manipulation av spelsystemet eller på annat otillbörligt sätt. Operatören förbehåller sig rätten att begränsa Spelkunds tillgång till Speltjänsten och/eller rätten att kvarhålla på spelkontot noterade medel under en tid som Operatören bestämmer vid misstanke om eller bevis för att Spelkund brutit mot spelreglerna och/eller Avtalet eller på grund av andra säkerhetsskäl.

Operatören förbehåller sig alltid rätten att kontrollera och bekräfta en Spelkunds identitet, rätt till betalningsmedel samt rätt till medlen innan en transaktion genomförs.Operatören har under sådan kontroll rätt att kvarhålla de på spelkontot noterade medlen och ansvarar inte för betalningsdröjsmål eller annat dröjsmål som föranleds av kontrollerna. Vid misstänkt beteende kan det ta upp till sex (6) månader att slutföra kontrollerna. Lag och/eller myndighetsbeslut kan förändra denna tidsram. Under den tiden förvaras de medel som Spelkunden önskar överföra på spelkontot såsom frysta medel.

3.6 Förbud mot pantsättning och valutaspekulation
Medel på spelkontot får inte pantsättas. Spelkontot får inte användas för valutaspekulation eller för att på annat sätt utnyttja valutakursförändringar.

3.7 Spelkundens möjlighet att frysa spelkategorier
Spelkunden kan själv frysa spelkategorier hos Operatören för en bestämd tidsperiod genom ett verktyg som ger Spelkunden möjlighet att välja vilka spelkategorier som han/hon vill frysa samt hur länge frysningen skall gälla.

3.8 Spelkundens möjlighet att låsa spelkontot (självavstängning)
Spelkunden kan meddela Operatören att hans/hennes spelkonto skall låsas. Med låsning avses att Spelkunden önskar förhindra att han/hon använder sitt spelkonto samt att han/hon inte skall tillåtas öppna ett nytt. Operatören skall på Spelkundens begäran genomföra låsningen. Operatören bekräftar därefter skriftligen per e-post till Spelkunden att låsningen har genomförts.

Vid Spelkunds begäran om låsning av spelkonto förbehåller Operatören sig rätten att även låsa Spelkundens eventuella andra spelkonton som Spelkunden har inom Paf koncernen.


En låsning av spelkonto som gäller tillsvidare kan inte hävas förrän tidigast efter tolv (12) månader.

3.9 Kontroll av transaktioner
Operatören utfärdar inga spelbevis eller kvitton över enskilda transaktioner på spelkontot. Transaktionerna redovisas elektroniskt på Speltjänsten. Spelkunden förbinder sig att kontrollera att transaktionerna på spelkontot motsvarar vederbörandes åtgärder.

3.10 Reklamation och preskription
Reklamation, till exempel med anledning av felaktig betalning eller utebliven vinst, skall göras skriftligen och vara Operatören tillhanda inom 60 dagar från det att avvikelsen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om reklamationen inte är Operatören tillhanda inom föreskriven tid förlorar Spelkunden sin rätt att göra avvikelsen gällande.

Spelkunden bör omedelbart meddela Operatören vid upptäckt av misslyckad stängning, spärrning, frysning el. dyl. av spelkontot antingen utförd av Operatören eller på begäran av Spelkunden. Operatören ansvarar under inga omständigheter för spelinsatser som Spelkunden av någon anledning har kunnat spela för efter att spelkontot har stängts, spärrats, frysts eller Spelkunden har begränsat rätten att spela. Beslutet att bli kund och ansvaret för användning av Speltjänsten ligger alltid hos Spelkunden.

3.11 Externa nätverk
Exempelvis poker, betting och vissa kasinospel spelas på externa nätverk som tillhandahålls av Operatörens anlitade underleverantörer. På dessa externa nätverk tillämpas, utöver detta Avtal, tilläggsvillkor/spelregler. Spelkunden uppmanas att noggrant ta del av dessa villkor innan användning av sådana externa nätverk.

4. BONUS

4.1 Allmänt
En Spelkund är endast berättigad till ett (1) bonus/välkomsterbjudande.

Speloperatören förbehåller sig rätten att erbjuda en specifikt anpassad bonus/välkomsterbjudande till en Spelkund eller grupp av Spelkunder.

Spelkunden åtar sig att följa vid var tid gällande regler och villkor för bonus/välkomsterbjudande.

4.2 Missbruk av bonus/välkomsterbjudande
Operatören förbehåller sig rätten att, men inte begränsat till, förverka, annullera, återkalla, neka, dra tillbaka, blockera eller exkludera ett bonus/välkomsterbjudande om det uppdagas eller det finns skälig misstanke att:bonus/välkomsterbjudande missbrukas;tekniska problem har uppstått i samband med bonus/välkomsterbjudande; ellerbonus/välkomsterbjudande inte kan genomföras.

Vid missbruk av bonus/välkomsterbjudande, inbegripet men inte begränsat till brott mot de villkor och regler för bonus/välkomsterbjudande, fria insatser eller något annat förmånserbjudande, förbehåller sig Operatören rätten att, utöver ovan angivna åtgärder, låsa eller avsluta Spelkundens spelkonto med omedelbar verkan. Operatören behöver inte meddela Spelkunden innan åtgärd vidtas.

5. SPELBEGRÄNSNINGAR

5.1 Allmänt
Spelkunden åtar sig att, utöver detta Avtal, alltid följa vid var tid gällande spelregler för samtliga spel som tillhandahålls på Speltjänsten. Brott mot spelreglerna eller detta Avtal medför automatiskt att Speltillfället förklaras ogiltigt och Spelkunden förlorar därigenom sin rätt till eventuella vinster som härrör från sådant ogiltigt spel. Operatören förbehåller sig rätten att, till följd av Spelkundens avtals- eller regelbrott enligt ovan, förklara spel ogiltiga under hela kundförhållandet.

Om Spelkunden upptäcker en bugg eller annat fel i systemet är han/hon skyldig att omedelbart logga ut från Speltjänsten. Spelkunden får aldrig utnyttja en bugg eller annat fel på Speltjänsten. Spelkunden skall omedelbart meddela Operatören vid upptäckt av bugg eller annat fel på Speltjänsten.

5.2 Ogiltiga Speltillfällen och förbjudet beteende
Operatören förbehåller sig rätten att förklara Speltillfället ogiltigt, antingen helt eller delvis, om det till exempel uppdagas att:

 • det har erbjudits, givits eller godkänts till följd av ett fel;
 • Spelkunden eller i samarbete med Spelkunden verksamma parter tillsammanseller var för sig försöker förbigå Avtalet;
 • Spelkunden är jävig att delta i spel vars slutresultat Spelkunden och/ellernågon annan part som verkar i samarbete med Spelkunden, kan påverkadirekt eller indirekt;
 • och/eller Utgången av Speltillfället direkt eller indirekt har påverkats kriminellt.Spelkunden måste själv personligen utföra alla åtgärder i relation till Speltjänsten och samtliga insatser skall ske till förmån endast för Spelkunden själv. Tredje part får inte ges tillgång till Speltjänsten via Spelkunds spelkonto.

 • Bland annat följande beteenden är strängt förbjudna i relation till Speltjänsten:användning eller försök att använda externa spelarassistans¬program (“EPAProgram”) inklusive men inte begränsat till programvara och påicke-programvara baserade databaser och profiler, till exempel webbsidor ochprenumerationstjänster, som skapats för att ge Spelkund en orättvis fördel.Med orättvis fördel avses varje situation där en Spelkund får tillgång till ellersammanställer sådan information om andra Spelkunder som Spelkunden intesjälv observerat genom sin egen användning av Speltjänsten;
 • användning av eller försök att använda artificiell intelligens eller mjukvara somspelar åt Spelkund eller säger till Spelkunden hur han/hon skall spela, tillexempel s.k. robotar;
 • maskopi eller försök till maskopi genom utbyte av information om dolda korteller på annat sätt, oavsett utgången av ett sådant försök. Operatörenförbehåller sig, utöver andra åtgärder, rätten att hindra placering och/ellerförbjuda Spelkund att spela vid ett visst spelbord eller en turneringinnefattande rätten att förhindra två eller flera Spelkunder från att spelatillsammans vid samma bord eller i samma turnering;
 • chip-dumping eller försök till chip-dumping oavsett utgången av ett sådantförsök;
 • att på något sätt försöka ändra, modifiera, bryta ner, "reverse-engineer” ellerpå annat sätt försöka utröna hur programvara är uppbyggd; och/eller
 • annat enligt Operatören bedrägligt beteende eller försök till bedrägligtbeteende oavsett utgången av ett sådant försök, omfattande till exempel meninte begränsat till olagligt, oärligt eller olämpligt beteende vid användning avSpeltjänsten. Åtgärderna omfattar såväl ovan angivna åtgärder som annanspelmanipulation eller olagligt erlagd betalning, inklusive men inte begränsattill användning av stulet konto- eller kreditkort, olaglig kreditering,återbetalning eller penningtvätt.Operatören förbehåller sig rätten att vidta åtgärder antingen på egen hand eller genom anlitad underleverantör för att upptäcka och/eller förebygga maskopi, användningen av förbjudna EPA Program, robotar, chip-dumping samt annat bedrägligt eller otillbörligt beteende.

Spelkunden eller en person som avser registrera sig på Speltjänsten ansvarar alltid själv för lagligheten i att använda respektive registrera sig på Speltjänsten i det land eller den region där denne befinner sig.

5.3 Begränsade områden
Operatören kan inte ta emot insatser från personer som befinner sig i vissa länder i världen, t.ex. utan begränsning USA, Ryssland och Turkiet.

5.4 Olagligt agerande
Operatören har nolltolerans för olagligt agerande och kan, för det fall sådant förekommer eller skäligen misstänks, avsluta kundförhållandet och spelkontot omedelbart och samarbetar om befogat med myndigheterna.


6. ÖPPETTIDER

Speltjänsten är öppen för spel under de tider som Operatören bestämmer. Öppettiderna anges på Speltjänsten. Detsamma gäller öppettiderna för Operatörens kundtjänst och övriga kontorsfunktioner.7. MINIMUM OCH MAXIMUM INSATSER

Insatserna för respektive spel publiceras på Speltjänsten.

Operatören förbehåller sig rätten att ändra insatserna. Operatören meddelar Spelkunderna om ändringar i eller höjningar av insatserna genom att publicera dessa på Speltjänsten.

Om Spelkunden inte godkänner den nya insatserna, skall Spelkunden inte använda Speltjänsten. I annat fall blir den nya insatsen gällande för Spelkunden.8. VINSTER OCH VINSTUTBETALNING

Vinster och eventuella återbetalningar av spelavgifter/-insatser noteras automatiskt på Spelkundens spelkonto. Spelkund kan begära uttag från spelkonto till det bankkonto eller annan betalningsmetod som Spelkunden registrerat hos Operatören, förutsatt att Operatören stöder betalningsmetoden.

Vinster utbetalas till spelkontot så snart som möjligt efter att Speltillfället avgjorts eller resultaten bekräftats.

Operatören ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada som kan hänföras till försening eller förhinder angående vinstutbetalning.

Vinster kan inte bytas ut eller lösas in mot någon annan vinst. Spelkund ansvarar ensam för eventuella skatter och avgifter som kan uppkomma i samband med en vinst. Operatören är under inga omständigheter ansvarig för eventuella konsekvenser av Spelkunds överlåtelse av vinsten eller andra åtgärder i samband med vinsten.

Spelkund som önskar upplysningar om skatte- eller juridiska spörsmål rekommenderas kontakta rådgivare och/eller myndigheter i det land där Spelkunden är bosatt.9. CHATTJÄNSTER

9.1 Allmänt
I samband med vissa spel samt vid kontakt med kundtjänst kan Operatören eller genom anlitad underleverantör erbjuda en realtidschattjänst (härefter "Chattjänsten”). För de Spelkunder som använder Chattjänsten gäller följande:

Chattjänsten får enbart användas för att kommunicera meddelanden, frågor och material som är lämpligt, ändamålsenligt och som inte strider mot lag eller god sed och som i övrigt är i enlighet med Speltjänstens anda. Vad som uppfyller dessa kriterier avgörs av Operatören ensam.Operatören varken stöder eller motsätter sig någon enskild Spelkunds åsikt, men kan vidta åtgärder mot det sätt på vilket en åsikt uttryckts.

9.2 Innehåll och uppförande
Spelkunden är införstådd med och samtycker till att Spelkunden själv är fullt ansvarig för sitt användande av Chattjänsten och för all kommunikation och aktivitet på Chattjänsten, inklusive allt innehåll som Spelkunden bidrar med.

Med “Innehåll” avses kommunikation, dokument och övrigt material på Chattjänsten. Operatören förhandsgranskar inte Innehållet på Chattjänsten och Operatören är inte ansvarig för Innehåll som levereras av Spelkunder på Chattjänsten.

Operatören eller den anlitade underleverantören förbehåller sig rätten att när som helst och utan angivande av orsak ta bort Innehåll som Operatören eller underleverantören anser vara olämpligt. Operatören och/eller underleverantören är inte ansvariga för att Innehåll inte har tagits bort eller för försening av borttagning.

Spelkundens uppförande skall följa allmänt accepterade uppföranderegler.

Spelkunden bryter mot användarreglerna om Spelkunden gör till exempel något av följande:

 • Skickar, överför eller underlättar distribution av otillåtet eller olagligt Innehålleller Innehåll som kan vara skadligt, kränkande, rasistiskt eller som på annatsätt kan uppfattas som stötande. Diskriminering tolereras inte;
 • Uppmuntrar till illegal aktivitet, brott mot Avtalet eller spelreglerna (fusk);
 • Hotar, trakasserar, förnedrar eller gör någonting annat oönskat gentemot enannan Spelkund eller chattvärd eller stör kommunikationen på Chattjänstenmed anstötligt språk, tekniskt missbruk, för mycket meddelanden i enbartversaler, eller s.k. “flooding” (att upprepade gånger skicka sammameddelande) eller liknande;
 • Försöker få tag i lösenord, annan kontoinformation eller annan privatinformation av en annan Spelkund. Anställda hos Operatören frågar ALDRIGSpelkund om inloggningsuppgifter eller annan privat information;
 • Skickar meddelanden för annat syfte än personlig kommunikation, skickarInnehåll som innehåller datavirus, överför reklam, marknadsföringsmaterialeller använder Chattjänsten för kommersiellt syfte;
 • Uppträder som en annan person eller antyder att arbetar för ellerrepresenterar Operatören, dess samarbetspartner eller associerat företag;
 • Annat enligt Operatören opassande beteende, t.ex. falska säkerhetsrapporter.9.3 Säkerhet
Chattjänsten är en realtidstjänst varför Operatören varken stöder, godkänner eller förhandsgranskar Innehållet som Spelkunderna sprider på Chattjänsten. Spelkunderna ombedes därmed vänligen observera de säkerhetsrisker som kommunicering med andra Spelkunder via Chattjänsten kan medföra. Känsliga uppgifter såsom personnummer får endast förmedlas vid kontakt med Operatörens kundtjänst där syftet är att identifiera Spelkund.Allt som en Spelkund säger och skriver på Chattjänsten kan komma att övervakas av representanter för Operatören.

9.4 Överträdelse
Om Spelkunden bryter mot reglerna för Innehåll och uppförande, kan Operatören vidta åtgärder mot Spelkunden. Operatören kan ge en varning angående överträdelsen, frysa Chattjänsten eller omedelbart avsluta Spelkundens spelkonto. Operatören behöver inte meddela Spelkunden innan åtgärd vidtas.

9.5 Olagligt agerande
Operatören har nolltolerans för olagligt agerande och kan, för det fall sådant förekommer eller skäligen misstänks, omedelbart avsluta kundförhållandet och spelkontot och samarbetar om befogat med myndigheterna.

10. INGA GARANTIER

I den mån det inte begränsar Spelkundens lagstadgade rättigheter, är Spelkund uttryckligen införstådd med och samtycker till att:

A. Spelkundens nyttjande av Speltjänsten sker på Spelkundens egen risk och att Speltjänsten tillhandahålls i “befintligt skick”. Operatören friskriver sig uttryckligen från alla uttryckliga eller underförstådda garantier.

B. Allt spel sker på Spelkundens eget ansvar.

C. Viss fördröjning kan förekomma i Operatörens system/nätverk. Operatören förbehåller sig rätten att fastställa slutresultatet för varje speltillfälle på Speltjänsten. Genom att registrera sig som Spelkund respektive använda Speltjänsten är Spelkunden bunden av sådana beslut.

D. Operatören garanterar bland annat inte att:

 1. Speltjänsten motsvarar Spelkundens förväntningar;
 2. Speltjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott eller i rätt tid, vara säker eller felfri;
 3. att det resultat som erhålls genom nyttjande av Speltjänsten är korrekt och tillförlitligt;
 4. att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av Spelkunden genom Speltjänsten kommer att motsvara Spelkundens förväntningar.E. Spelkund ansvarar ensam för skada på Spelkundens datasystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av innehåll från Speltjänsten.

F. Inget råd eller information, vare sig skriftlig eller muntlig, som erhållits från Operatören eller genom Speltjänsten konstituerar någon garanti som inte särskilt angivits i dessa villkor.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

Spelkund är uttryckligen införstådd med och samtycker till att Operatören inte ansvarar för någon direkt eller indirekt skada, inklusive men inte begränsat till, försening eller utebliven möjlighet att använda Speltjänsten, förlust av inkomst, goodwill, nyttjande, data eller annan ekonomisk förlust med anledning av:

 1. nyttjande av eller oförmåga att nyttja Speltjänsten;
 2. kostnad för anskaffande av ersättningsvaror eller tjänster med anledning av varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits, meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom Speltjänsten;
 3. tredje parts yrkande gentemot Spelkund;
 4. obehörig tillgång till eller förändring av Spelkundens dataöverföringar; eller
 5. andra förhållanden hänförliga till Speltjänsten.Operatören friskriver sig från alla eventuella ersättningsanspråk som hänför sig till Speltjänstens tillhandahållande, funktion, kvalitet, eventuella fel såsom skrivfel, buggar och andra förhållanden hänförliga till Speltjänsten i den mån det inte följer av lag.

12. FORCE MAJEURE

Operatören ansvarar inte för skada som förorsakas Spelkunden till följd av oöverstigligt hinder eller annan motsvarande omständighet som direkt eller indirekt berör Operatören och oskäligt försvårar Operatörens verksamhet (force majeure). Exempel på oöverstigliga hinder är verklig eller potentiell arbetskonflikt, myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, sabotage, civil olydnad, demonstation, brand, storm, översvämning, explosion, jordbävning, bestämmelse eller begränsning angående material eller resurs, oförmåga att erhålla behövligt tillstånd, olycka samt fel i el- eller telekommunikationer.

Oöverstigligt hinder eller annan av Operatören oberoende händelse som förhindrar, fördröjer eller försvårar upprätthållandet av Speltjänsten, berättigar Operatören att avbryta eller begränsa funktionerna tillsvidare.

13. ÄNDRINGAR I SPELTJÄNSTEN, SPELREGLERNA ELLER AVTALET

Operatören förbehåller sig rätten att göra ändringar i Speltjänsten samt att vid behov ändra spelreglerna, inklusive avbryta eller avsluta ett Speltillfälle inklusive en vinstpott, utan att i förväg meddela Spelkunden. Eventuella ändringar meddelas på Speltjänsten.

Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i detta Avtal. Om Operatören ändraravtalsvillkoren, och ändringen inte är obetydlig, informeras Spelkunderna därom genom att ett meddelande publiceras på Speltjänsten eller sänds till Spelkundens postlåda på Speltjänsten eller den e-postadress som Spelkunden senast registrerat hos Operatören.

Om Spelkunden inte godkänner det nya avtalsvillkoren skall vederbörande skriftligen säga upp Avtalet innan de ändrade villkoren börjar tillämpas. I annat fall blir det nya villkoren gällande för Spelkunden.

14. SPELKUNDENS RÄTT ATT AVSLUTA KUNDFÖRHÅLLANDET

Spelkund kan när som helst avsluta kundförhållandet genom att säga upp detta Avtal. Uppsägning skall ske skriftligen. Operatören inväntar resultat på eventuella öppna spel samt eventuella pågående utredningar och avslutar därefter kundförhållandet. Då kundförhållandet upphör, flyttas eventuella medel som finns på spelkontot och som Spelkunden har rätt till, på Spelkundens begäran till det bankkonto eller annan betalningsmetod som Spelkunden registrerat hos Operatören, förutsatt att Operatören stöder betalningsmetoden. Om Spelkunden inte kontaktar Operatören inom tre (3) år efter att kundförhållandet avslutats förfaller Spelkundens rätt till de på kontot kvarvarande medlen.

15. OPERATÖRENS RÄTT ATT BEGRÄNSA SPELKONTO, LÅSA SPELKONTO ELLER AVSLUTA KUNDFÖRHÅLLANDET

Operatören förbehåller sig rätten att, omedelbart och utan föregående meddelande till Spelkund och utan angivande av orsak, begränsa spelkontot, låsa spelkontot eller avsluta kundförhållandet i bland annat följande fall eller om Operatören annars finner det påkallat:

 • Spelkunden bryter mot Avtalet eller spelreglerna;
 • Spelkunden enligt Operatören är utrustad på ett sätt som är olämpligt eller förbjudet med beaktande av Speltjänsten;
 • Täckning saknas för debitering av avtalade serviceavgifter;
 • Operatören har orsak att ifrågasätta Spelkundens rätt att disponera över spelkontot;
 • Operatören har skälig anledning att misstänka att brott, missbruk eller fusk eller försök till sådant förekommer i samband med användning av Speltjänsten;
 • Inga transaktioner har registrerats på spelkontot under en tidsperiod om 24 månader;
 • Operatören blir till följd av lagstiftning eller myndighets beslut tvunget därtill;
 • Operatören i övrigt finner det påkallat, till exempel men inte begränsat till av säkerhetsskäl eller med hänsyn till Operatörens anseende.Vid lämpliga fall kan Operatören meddela Spelkund att kundförhållandet har avslutat.Begränsning kan ske avseende hela Speltjänsten eller enbart avseende vissa spel eller tillhandahållna tjänster.

Operatören förbehåller sig rätten att på ovan angivna orsaker, eller om Operatören annars finner det påkallat, neka en person att öppna ett spelkonto samt att ange en insättnings- och/eller förlustgräns.

Operatören har rätt att kvarhålla på spelkontot noterade medel och/eller återkräva pengar som anskaffats via fusk eller övriga brott mot spelreglerna eller avtalsvillkoren, brottslig handling, manipulation av spelsystemet eller på annat otillbörligt sätt samt vid försök till sådana beteenden eller misstanke därom.

Efter att kundförhållandet avslutats debiterar Operatören eventuella utestående fordringar och administrativa avgifter från spelkontot. Eventuella kvarstående medel som finns på spelkontot och som Spelkunden har rätt till, flyttas på Spelkundens begäran till det bankkonto eller annan betalningsmetod som Spelkunden registrerat hos Operatören, förutsatt att Operatören stöder betalningsmetoden. Operatören förbehåller sig rätten att begära att Spelkund verifierar sin identitet och/eller vidtar annan erforderlig åtgärd.

Om Spelkunden inte kontaktar Operatören inom tre (3) år efter att kundförhållandet avslutats förfaller Spelkundens rätt till de på kontot kvarvarande medlen.

Medel som härrör från ogiltigt spel eller annat brott mot Avtalet utbetalas inte eftersom Spelkunden förlorat sin rätt till dessa (se punkten 3.5).

Spelkund vars spelkonto låsts eller kundförhållande avslutats på grund av ovan angivna orsaker eller om Operatören annars finner det påkallat, skall inte medges rätt att delta i Operatörens fysiska spelturneringar eller andra av Operatören anordnade evenemang.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på Operatörens webbplats skyddas av finska och internationella upphovsrättslagar och konventioner. All kopiering eller distribution av material på Operatörens webbplats, inklusive men inte begränsat till text, illustrationer, fotografier, film, musik och datorprogram är förbjuden om inte annat uttryckligen anges. Operatören förbehåller sig samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljats här.

Operatörens firmanamn och kännetecken samt alla relaterade varumärken, namn på produkter och/eller tjänster och slogans ägs av och tillhör Operatören och får inte på något sätt användas utan föregående skriftligt tillstånd av Operatören. Spelkundens användning av denna webbplats ger inte Spelkunden licens eller annan rätt att använda varumärken eller namn som förekommer på Operatörens webbplats utan föregående skriftligt samtycke av Operatören eller vederbörande tredje part.

17. AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet gäller tillsvidare.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

På Avtalet tillämpas svensk lag. Eventuell tvist hänförlig till Avtalet, handläggs vid och avgörs av någon av Stockholms läns tingsrätter som första instans.

19. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Operatören strävar efter att alltid lösa ev. kundklagomål på ett sakligt och ansvarsfullt sätt.

Om Spelkunden inte är nöjd med Operatörens beslut avseende klagomålet kan Spelkunden kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
E-post: [email protected]


Spelkunden kan även föra sitt klagomål vidare till EU:s onlineplattform för tvistlösning, European Online Dispute Resolution (ODR)
Webbadress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show20. HEAD 2 HEAD SATSNINGAR

20.1. Förutse vilken av deltagarna som tar första plats eller som kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att de här satsningarna ska gälla måste båda deltagarna delta aktivt i eventet. Om de två deltagarna får precis samma resultat och det blir lika kommer alla satsningar att vara ogiltiga.

21. OUTRIGHT BETS / RAKA SATSNINGAR

21.1. Förutse vilken av deltagarna (3 eller fler) som tar första plats eller som kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att dessa satsningar ska gälla måste alla deltagare vara med aktivt i eventet.

Om en eller fler deltagare inte kommer att delta i eventet kommer oddsen för resten av deltagarna att räknas om och avgöras med en reducering av oddsen. Detta görs genom att sannolikheten för deltagaren som fattas läggs till resten av deltagarna med samma marginal.

Om två eller fler deltagare får precis samma vinstresultat och det därmed blir lika kommer tillämpliga odds vara samma som accepterade odds delat med antal deltagare (till exempel med ursprungliga odds på 2.70 och 3 deltagare som får samma resultat så blir slutliga odds: 2.70 / 3 = 0.90). Detta såvida inte organisationen som bestämmer reglerna för eventet väljer ut en vinnare med ett extra kriterium för statistik (till exempel passning).

22. BOOKING MARKETS

22.1. Ett gult kort räknas som ett kort. Ett rött kort räknas som två kort. Om en spelare får ett gult plus ett andra gult som leder till ett rött räknas detta allt som allt som tre kort. Därmed kan en spelare inte få mer än tre kort. Utbetalning kommer att baseras på tillgängliga kortdata som framkommer under den normala speltiden för ett event. Kort som visas efter den sista visselblåsningen kommer inte att beaktas. Kort för icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, coacher, spelare på bänken som inte har varit med i spelet) kommer inte att beaktas.

23. BOOKING MARKETS MED POÄNG

23.1. Ett gult kort räknas som 10 poäng och det röda och andra gul-röda som 25 poäng. Det andra gula kortet som leder till ett rött kort räknas inte. Därmed kan en spelare inte få mer än 35 poäng.

Utbetalning baseras på all tillgängliga kortdata som framgår under normal speltid för eventet. Kort som visas efter den sista visselblåsningen kommer inte att beaktas. Kort för icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, coacher, spelare på bänken som inte har varit med i spelet) kommer inte att beaktas.

24. HÖRNOR

24.1. En hörna räknas för relevant utbetalning enbart då den har genomförts. Hörnor som vinns av lag men som inte genomförs räknas inte för utbetalning på satsning.

25. INTERVALLER

25.1. Första intervallen räknas som tidsperioden från 00.01 till avslutning av minuten som anges som sista minuten. För att undvika tvivel ses intervallen på 1–15 minuter som perioden från 00.01 till 15.00.

Sista intervallen av en tidsperiod ses som angiven minut till slutet på perioden som bestämt av domare. För att undvika tvivel ses intervallen 30–45 minuter som en period från 30.01 till slutet av den första halvleken. Intervallen 75–90 minuter ses som perioden från 75.01 till slutet av fulltid.